OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

Oferuję kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców między innymi z zakresu prawa handlowego, prawa gospodarczego i prawa pracy. Współpraca może mieć formę doraźnych zleceń, ale także formę stałej obsługi prawnej. Niemniej bez względu na wybraną przez Klienta formę współpracy świadczę następujące usługi prawne:

§ opiniowanie i sporządzanie projektów umów

Z doświadczenia wiem, jak ważna jest prawidłowo skonstruowana umowa. Nie możemy zapominać, że umowę tworzymy na „złe czasy”, a nie na dobre. Kierując się tą myślą zawsze staram się w jak największym stopniu zabezpieczyć interesy moich Klientów.

§ udzielanie porad prawnych, formułowanie opinii i analiz prawnych

Niejednokrotnie okazuje się, że w celu uniknięcia w przyszłości problemów wystarczające jest zasięgnięcia porady prawnej u profesjonalisty. Zaoszczędza to czas i pieniądze moich Klientów.

§ zastępstwo procesowe (reprezentacja) przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w tym przygotowanie profesjonalnych pism procesowych

§ doradztwo i kompleksowe prowadzenie procesu zakładania spółek prawa handlowego ich łączenia, podziału i przekształcenia

§ udział w negocjacjach – oferujemy profesjonalne wsparcie w negocjacjach.

Z doświadczenia wiem, że negocjacje są najlepszą metodą rozwiązywania sporów. Dzięki nim, każda ze stron wychodzi wygrana. Nikt z kontrahentów nie ma poczucia przegranej. To z kolei pozwala by przedsiębiorcy dalej budowali swoje relacje i rozwijali wspólnie biznes, ale także zyskują czas, który mogą przeznaczyć na rozwój firmy, a który straciliby kierując sprawę do Sądu.

§ prowadzenie postępowania upadłościowego, naprawczego i układowego

§ windykacja (dochodzenie) należności i analiza sytuacji majątkowej dłużnika

Sukces przedsiębiorcy zależy w dużej mierze od jego płynności finansowej. Ta z kolei zależy od terminowej realizacji zobowiązań przez kontrahentów. Niestety coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do opóźnia w zapłacie należności, bądź w ogóle nie zostaje ona dokonana. W takim przypadku rozwiązaniem jest przekazanie sprawy do profesjonalnej skutecznej windykacji.

§ ochrona majątku i interesów Klienta przed wierzycielami i w postępowaniu egzekucyjnym